hökmran

hökmran
ə.f. hökm sürən hökmdar

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • hökmran — <ər. hökm və fars. . . . ran> 1. is. Hökmdar, diktator. <Ruhani:> Rəiyyəti hökmranlar itaətində saxlayan, onlara tabe etdirənlər biz ruhanilərik. . S. S. A.. <Fitnə:> Taxta sahib olan zaman; Çox gənc idi bu hökmran. . A. Ş.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökmfərma — is. <ər. hökm və fars. . . . fərma> Hökm sürmə, hökmran olma. Lakin . . <Muxtar> sabaha qədər yata bilmədi, tərəddüd yenə hökmfərma idi. Ç.. Hər tərəfdə bir qəbiristan sükutu hökmfərma idi. M. S. O.. Hökmfərma olmaq – 1) hökm sürmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökmfərma — ə. və f. bax: hökmran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəy — is. 1. Tarixən Qafqazın müsəlman əhalisi arasında zadəgan təbəqəsinə mənsub olan, zəngin, irəli gələn şəxs. Alimdə əməl yox, bəydə ədalət. Q. Z.. Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxm əkməyə dehqanları neylərdin, ilahi?! M. Ə. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəhnə — 1. is. <fars.> Yüyənin və ya cilovun atın ağzına salınan dəmir hissəsi; cövzə. At dəhnəni çeynəyə çeynəyə irəli atıldı. – <Boz at> ağzını canavar kimi açıb çilovun dəhnəsini gəmirir, paçasını gen ataraq qaçırdı. Ə. Vəl.. 2. is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meydan — is. <fars.> 1. Şəhər və ya kənd, qəsəbə və s. içərisində tikilisiz açıq və geniş düz yer, sahə. Bakıda Azneft meydanı. – Yavaş yavaş gəlib bir böyük meydana yetişdik. Ə. H.. Çatıb kəndin meydanına düşdük atlardan; Kənd axışdı yanımıza… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • praqmatizm — <yun. pragma – iş, praktika> 1. Müasir fəlsəfədə geniş yayılmış subyektiv idealist cərəyan (uzun müddət ABŞ ın mənəvi həyatında hökmran olmuş, yalnız müharibədən sonra öz mövqelərini neopozitivizmə və dini konsepsiyalara vermişdir).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • suverenlik — is. Müstəqillik, öz dövlətində hökmran olma, başqa dövlətlərdən asılı olmama; hakimiyyət hüququ. <Asiya ölkələri> müstəqil milli xarici siyasətlərini davam etdirərək öz dövlət suverenliklərini xeyli möhkəmlətmiş və milli iqtisadiyyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səltənət — is. <ər.> 1. Padşahlıq, hökmdarlıq. Səltənətə keçmək. Səltənət əlindən çıxmaq. Səltənət sürmək. – . . İbrahim xan Qarabağa qayıdanda qardaşı Mehralı bəylə arasında səltənət davası düşmüşdü. Ç.. Həddindən artıq təkəbbürlü və lovğa olan şah… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vali — is. <ər.> 1. Keçmişdə: vilayət hakimi, bir vilayəti idarə edən vəzifəli şəxs. Hicri 296 cı ildən 306 cı ilə qədər Şirvan da Azərbaycan və Ermənistan valisi Əbülqasım Yusifin hökmü altında idi. A. B.. <İranın> hər vilayətində cəlal… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”